Art Direction, Design: Keisuke Maekawa / Photo: Hirotsugu Hoshikawa